Algemene voorwaarden

HEERLIJK Events B.V. is een besloten vennootschap gevestigd te Rotterdam. Redderestaurants.nl is onderdeel van HEERLIJK Events B.V. te (3054 BJ) Rotterdam aan Berglustlaan 58B en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53974050.

Wanneer de Consument gebruik maakt van de website www.redderestaurants.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die HEERLIJK Events B.V. stelt aan het gebruik van de site.

Definities:

- Organisator: de besloten vennootschap HEERLIJK Events; die een webdienst voor het online aankopen van Cadeaubonnen exploiteert via www.redderestaurants.nl.
- Acceptanten: de contractuele wederpartijen van de Organisator die de Cadeaubonnen accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag wat door middel van een code op betreffende Cadeaubon staat (horecagelegenheden; restaurants, cafés etc.). De Acceptanten staan op de website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
- Cadeaubon: de Red de Restaurants Cadeaubon die wordt digitaal uitgegeven door HEERLIJK Events B.V., door middel van een e-mail voorzien van unieke code op het door de Consument ingevoerde E-mailadres. De Houder van de Cadeaubon heeft het recht het bedrag dat op de Cadeaubon staat te besteden bij de daarvoor aangesloten horecagelegenheden, danwel enkel te besteden bij de specifieke horecagelegenheid waar de Cadeaubon voor is gekocht.
- Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via www.redderestaurants.nl een Cadeaubon aankoopt.
- Houder: een Consument die houder is van de Cadeaubon.
- Website: De website www.redderestaurants.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HEERLIJK Events B.V. betreffende de Cadeaubon en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en HEERLIJK Events B.V. betreffende de Cadeaubon.
1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van de Cadeaubon.
1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument de Cadeaubon ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de Website; www.redderestaurants.nl.
1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.
1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Koop en gebruik van de cadeaubon

2.1 De Red de Restaurants cadeaubon is enkel te verkrijgen via de website; www.redderestaurants.nl. Er zijn twee soorten cadeaubonnen te verkrijgen;
De generieke cadeaubon: De Consument koopt door middel van deze generieke Cadeaubon een in de toekomst te gebruiken bon bij een Acceptant naar keuze. Deze keuze zal de Consument maken tijdens het reserveren. De specifieke cadeaubon: De Consument koopt door middel van deze specifieke Cadeaubon een in de toekomst te gebruiken bon bij één Acceptant. Deze Cadeaubon is na aankoop niet te gebruiken bij andere Acceptanten.
2.2 Elke Cadeaubon, in de vorm van een e-mail voorzien van een unieke code, kan verzilverd worden bij de Acceptanten. De Consument dient van tevoren te reserveren bij Acceptant en aan te geven in het bezit te zijn van de Cadeaubon. Een Cadeaubon geeft het recht op het besteden van het bedrag dat vermeld staat op de Cadeaubon bij de Acceptanten voor een lunch of diner. De Cadeaubon kan niet in delen worden verzilverd bij de verschillende Acceptanten, de Cadeaubon is hiermee eenmalig te besteden. Daarbij is het niet mogelijk meerdere Cadeaubonnen tegelijkertijd te besteden bij de Acceptant.
2.3 Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaubon is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en HEERLIJK Events B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.
2.4 De Cadeaubonnen zijn niet verhandelbaar.

Artikel 3 – Geldigheid van de cadeaubon

3.1 De Cadeaubon is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig. Na het verlopen van deze geldingstermijn is de Cadeaubon niet meer te verzilveren. HEERLIJK Events B.V. behoudt zich het recht om voor het verlopen van de Cadeaubon deze te blokkeren.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De Consument is vrij om de waarde van de Cadeaubon te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op de Cadeaubon is ten alle tijden is euro’s en geeft uitsluitend recht op het besteden van het bedrag dat hierop is aangekocht voor een lunch en/of diner bij de Acceptant. Op de Cadeaukaart is geen btw van toepassing.
4.2 De Cadeaubon dient in één keer te worden verzilverd. Dit kan niet in delen worden gedaan. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaubon staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.
4.3 Het is niet mogelijk om een Cadeaubon geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.
4.4 HEERLIJK Events B.V. neem geen Cadeaubonnen retour.
4.5 Indien na aankoop van de Cadeaubon een Acceptant failliet gaat waar de Cadeaubon specifiek voor is gekocht, komt de waarde van de bon in het geheel te vervallen en heeft Consument geen recht op teruggave van dit geld.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met de Cadeaubon.
5.2 HEERLIJK Events B.V. is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaubon waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 HEERLIJK Events B.V. is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor HEERLIJK Events onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.
6.2 HEERLIJK Events B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaubon dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.
6.3 HEERLIJK Events B.V. verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en bevestiging van de aankoop van de Cadeaubon. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
6.4 HEERLIJK Events B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de bevestiging van de bestelling van de Cadeaubon en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.
6.5 HEERLIJK Events B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens HEERLIJK Events B.V.
6.6 HEERLIJK Events B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.
6.7 HEERLIJK Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.
6.8 HEERLIJK Events B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de Cadeaubon alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaubon.
6.9 HEERLIJK Events B.V is niet aansprakelijk voor faillissementen van Acceptanten. Indien er sprake is van een faillissement bij een Acceptant waar een door de Consument specifieke Cadeaubon voor is gekocht, komt de waarde van de Cadeaubon te vervallen en heeft de Consument geen recht op teruggave van geld.

Artikel 7 – Fraude

7.1 Ingeval van bedrog oplichting valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft HEERLIJK Events B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaubon te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van HEERLIJK Events B.V. blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft HEERLIJK Events B.V. het recht om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van HEERLIJK Events B.V. blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over de Cadeaubon kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van HEERLIJK Events B.V. Dit kan via info@heerlijk.nl of telefonisch via 010-2110090 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:30 uur)

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van HEERLIJK Events B.V. mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van HEERLIJK Events B.V.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 HEERLIJK Events B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.